Tilitoimisto JMH

TALOUSHALLINNON PALVELUT AMMATTITAIDOLLA

REKISTERISELOSTE JA TIETOSUOJA

Rekisterinpitäjä

Tilitoimisto JMH

Aurinkorinne 15, 37470 Vesilahti

044 975 9034

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Johanna Verho

Aurinkorinne 15, 37470 Vesilahti

044 975 9034

Rekisterin nimi

Tilitoimisto JMH:n asiakasrekisteri

Rekisterinpitämisen peruste ja käyttötarkoitus

Henkilötietojen käsittely perustuu asiakassuhteeseen tai muuhun oikeutettuun perusteeseen. Henkilötietoja voidaan käsitellä sopimusvelvoitteiden täyttämiseen sekä muuhun yhteydenpitoon rekisteröidyn kanssa.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää pääasiallisesti asiakkaiden itsensä Tilitoimisto JMH:lle antamia tietoja. Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

 • Etu- ja sukunimi
 • Osoitetiedot
 • Puhelinnumero
 • Sähköpostiosoite
 • Muut palveluiden edellyttämät asiakkaan itsensä antamat tiedot

Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään kirjallisen toimeksiantosopimuksen yhteydessä tai nettisivujen yhteydenottolomakkeen kautta.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta muille kuin asiakkaalle itselleen. Tietoja voidaan luovuttaa vain, jos luovuttaminen on välttämätöntä perusteltua käyttötarkoitusta varten. Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja säilytetään ja käsitellään ETA:n ulkopuolella Privacy Shield -rekisteröidyillä toimijoilla. Toimijat täyttävät EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) vaatimukset henkilötietojen käsittelystä.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa, joihin ei ole pääsyä ilman valtuutetun läsnäoloa.

ATK:lla käsiteltävät tiedot sijaitsevat tietoturvallisella, salasanasuojatulla palvelimella, johon pääsy vaatii henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan, ja ainoastaan valtuutetulla taholla on oikeus päästä rekisteriin. Asiakkaiden ja kolmansien osapuolten pääsy työpisteisiin sekä suojattaviin tietoihin ja kohteisiin on estetty. Palvelinjärjestelmää päivitetään säännöllisesti. Rekisterinpitäjä ilmoittaa mahdollisista tietoturvaloukkauksista valvontaviranomaiselle 72 h kuluessa ilmitulosta, mikäli tietoturvaloukkauksesta todennäköisesti aiheutuu luonnollisen henkilön oikeuksiin ja vapauksiin kohdistuvaa riskiä.

Tietojen käsittelyn kesto

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan kuin asiakkassuhde on voimassa. Tietoja voidaan kuitenkin tästä huolimatta säilyttää ja käyttää kirjanpito-, tai muusta pakottavasta lainsäädännöstä johtuvasta syystä myös asiakassuhteen tai muun henkilötietojen käsittelyperusteen päättymisen jälkeen.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä kohdassa 2 mainitulle rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle.

 • Tarkastusoikeus
 • Oikeus tietojen oikaisemiseen
 • Vastustamisoikeus
 • Suoramarkkinointikielto
 • Poisto-oikeus
 • Suostumuksen peruuttaminen
 • Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle
 • Valitusoikeus

Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.